iwa.co.il בניית אתרים ושיווק דיגיטלי

תנאי שימוש באתר

בניית אתרים ושיווק דיגיטלי תנאי שימוש iwa.co.il

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של iwa digital בניית אתרים ושיווק דיגיטלי בכתובת: (https://iwa.co.il/; , כולם ביחד "האתרים" וכל אחד מהם "האתר".

האתר מאפשר לאדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת ("המשתמש") באתר  לקבל מידע לרבות, אך מבלי למעט, לעניין שעות פעילות, דרכי הגעה, יצירת קשר, לוח אירועים, כתבות תוכן, רשתות ומבצעים ("המידע").

ניתאי בן זקן שומר לעצמו את הזכות לשנות את האתר, תכולתו, עיצובו ו/או אופן פעולתו על פי שיקול דעתה המוחלט וללא כל צורך ליתן הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.

ניתאי רשאי לחסום בפני כל משתמש את השימוש באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

אני, ניתאי בן זקן, בעליו היחיד של הפעילות של האתרים (כל אחת תקראנה "החברה" וכולן יחד תיקראנה "החברות"), מייחס חשיבות רבה ולוקח ברצינות את הפרטיות שלך ומתוך כך, משקיע משאבים רבים על מנת לשמור עליה.

המידע

החברה אינה אחראית באופן כלשהו לכל עניין הנוגע למידע ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע ו/או תוכן כאמור, לרבות לגבי מידת דיוקם, שלמותם, התאמתם ו/או אמינותם. יובהר כי האמור באתר מהווה מידע ראשוני בלבד. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי כל מידע ו/או תוכן באתר המתייחס לבית עסק, לרבות, אך מבלי למעט, למוצרים, שירותים ו/או מבצעים המוצעים על ידי בית עסק, נמסרו לחברה על ידי בית העסק הרלוונטי, ו. לא בדקה את נכונותו של מידע ו/או תוכן כאמור.  המידע המחייב הוא המידע הנמסר למשתמש על ידי בית העסק, ו. אינה אחראית בגין אי-התאמה בין המידע האמור באתר לבין המידע הנוגע לבית העסק. לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה (א) מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן ו/או מידע כאמור, ו/או (ב) משימוש בתוכן ו/או מידע כאמור.

רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים מבית עסק תיעשה מול בית העסק הרלוונטי, בהתאם למדיניות של אותו בית עסק ועל פי הוראות הדין הישראלי ובכפוף לתנאים הקבועים שם. אינה אחראית באופן כלשהו למוצרים ו/או שירותים שנרכשו כאמור מבית עסק כלשהו, לרבות, אך מבלי למעט, תקלה ו/או פגם כלשהו במוצרים ו/או שירותים כאמור. לעניין זה, יודגש כי בתי העסק הם, והם בלבד, ייחשבו העוסק לצורך חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו. אין בשימוש באתר בכדי ליצור קשר חוזי ו/או עסקה כלשהי, בין . לבין המשתמש.

קניין רוחני

האתר פותח באופן בלעדי על ידי iwa.co.il, והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של ניתאי בן זקן. ניתאי בן זקן הינו הבעלים או בעל רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתנאי השימוש אלו.

 

פרסומות

האתר עשוי לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. יובהר כי . אינה אחראית לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות. החברה לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמכות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, על תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים.

על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות, אפליקציות ו/או אתרים כאמור תיעשה עם המפרסם, וכי. אינה צד לעסקה כאמור ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא למוצרים ושירותים שנרכשו כאמור.

החברה לא תישא באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם ו/או חוקיותם של אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות כאמור, למדיניות הפרטיות שלהם, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע כאמור.

שיפוי והגבלת אחריות

המידע באתר מוצע כמות שהוא ("AS IS") והמשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ו/או במידע נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר כי החברה לרבות מנהליה, נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או הפועלים מטעמה, מסירה מעצמה כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש באתר ו/או ההסתמכות על המידע באתר.

החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה מסוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של .) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר. החברה לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי.

המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר וכן בקשר עם כל הפרה של תנאי השימוש.

 

חובות המשתמש

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או  תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של . ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של ..

המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 כללי

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואם בקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה, וכי במידה שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי ממדיניות הפרטיות, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כפי נוסחם מעת לעת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר (או במועד אחר שייקבע על ידי החברה); החברה אינה מתחייבת למסור למשתמש הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר.

המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין החברה כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי שימוש אלו ו/או במדיניות הפרטיות.

במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

במידה שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי שימוש אלו /או ממדיניות הפרטיות על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, ביצועם, פירושם, עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך ברחובות ולו בלבד.

החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המייל הרשמית אשר מוצגת באתר. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 0546-6474254 או במייל בכתובת [email protected].